Kasy fiskalne w 2013

Kasy fiskalne od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku

Podatnicy prowadzący sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych podlegają pod przepisy z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Ustawa wskazuje, iż ewidencjonowanie obrotów za pomocą kasy rejestrującej jest obowiązkiem każdego podatnika prowadzącego sprzedaż dla osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. Na wyznaczony okres Minister Finansów może wprowadzić ustępstwa od tej reguły dla niektórych grup podatników i niektórych czynności.

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. obowiązuje katalog zwolnień zawarty w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Zgodnie z tymi wytycznymi podatnicy mogą korzystać z następujących zwolnień:

Zwolnienie podmiotowe

W latach 2013-2014 z prawa do zwolnienia podmiotowego mogą korzystać podatnicy, których łączna kwota obrotów ze sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczy 20.000 zł w ciągu roku. Limit ten obowiązuje zarówno podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność.

W przypadku nowych działalności limit obrotów zwalniających z obowiązku rejestrowania kas fiskalnych oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia sprzedaży (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Obliczanie proporcjonalne nie dotyczy jednak podatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2013 roku (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Uwaga! Podatnicy, którzy w roku 2012 korzystali ze zwolnienia podmiotowego, jednak przekroczyli limit 20.000 zł, tracą prawo do zwolnienia, nawet jeśli ich roczny obrót nie przekroczył 40.000 zł. Osoby te mają obowiązek rejestracji kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca 2013 roku.

W przypadku podatników, którzy przekroczyli limit obrotów w trakcie roku podatkowego, zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy. W tym terminie należy rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Zwolnienie przedmiotowe

Czynności zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Podatnik dokonujący takiej sprzedaży ma prawo do zwolnienia przedmiotowego tylko wtedy, gdy udział procentowy obrotów wynikających ze sprzedaży zwolnionej do całości sprzedaży dla osób fizycznych jest równy lub większy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Podatnik kontynuujący działalność ma obowiązek przeliczania struktury obrotów po zakończeniu każdego półrocza podatkowego. Jeśli okaże się, że sprzedaż zwolniona jest mniejsza niż 80% całości sprzedaży dla detalistów, zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy od zakończenia półrocza lub roku podatkowego. Znakiem tego kasa fiskalna musi zostać zarejestrowana do 1 września w przypadku pierwszego półrocza i do 1 marca w przypadku drugiego półrocza (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

Podatnik rozpoczynający działalność przelicza strukturę obrotów po 6 miesiącach działalności. Jeśli do zakończenia roku podatkowego pozostało mniej niż 6 miesięcy (działalność została rozpoczęta w drugim półroczu podatkowym) strukturę obrotów przelicza się na podstawie sprzedaży z miesięcy od rozpoczęcia działalności do zakończenia roku podatkowego. Również w tym przypadku zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Prawo do zwolnienia podmiotowego czy przedmiotowego nie dotyczy podatników prowadzących sprzedaż towarów czy usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia

Należy pamiętać, iż po upływie 2 miesięcy od przekroczenia limitu lub proporcji obrotów kasa fiskalna musi być już zarejestrowana. Oznacza to, iż serwis kas fiskalnych należy odwiedzić wcześniej – najpóźniej w połowie lutego, jeśli chcemy zdążyć z dopełnieniem wszelkich formalności.

Polecamy nasz sklep z kasami fiskalnymi z siedzibą w Warszawie oraz serwis fiskalny działający na warszawskim Ursynowie. Wykwalifikowani specjaliści doradzą, przeszkolą i pomogą w uzyskaniu zwrotu 700 zł z urzędu skarbowego.   

 

„Weź paragon” po raz kolejny zimą 2013 r.

Akcja „Nie bądź jeleń, weź paragon” ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów i doprowadzenie do stanu, gdy każdy przedsiębiorca będzie uczciwie ewidencjonował swoją sprzedaż na kasie fiskalnej. Zimowa edycja ruszyła już dzisiaj i obejmie głównie miejscowości turystyczne, choć nie tylko.

Ruszyła kolejna odsłona akcji „Nie bądź jeleń, weź paragon”. Od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. pracownicy kontroli skarbowej odwiedzą między innymi bary, restauracje, dyskoteki, wypożyczalnie sprzętu sportowego, dyskoteki, a także przewozy pasażerskie. Wizyty te mają wykazać, czy polscy przedsiębiorcy posiadają kasy fiskalne i czy prawidłowo ewidencjonują na nich swoją sprzedaż. Celem kontroli będzie głównie sektor turystyczny i miejscowości znane z licznych odwiedzin turystów, ale nie tylko. Wzmożone kontrole obejmą wszystkich podatników.

Dla wspólnego dobra

Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, akcja „Weź paragon” ma na celu nasze wspólne dobro – zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Działania te mają podkreślać, iż każdy klient ma prawo otrzymać paragon. Paragon drukowany na kasie fiskalnej jest podstawą ewentualnej reklamacji, daje konsumentowi możliwość porównania cen u różnych sprzedawców oraz upewnia go, że nie został w żaden sposób oszukany. Konsument, który dba w ten sposób o swoje potrzeby, dba jednocześnie o potrzeby nas wszystkich. Wspiera uczciwą konkurencję, przyczynia się do zmniejszenia szarej strefy oraz dokłada starań, aby podatek, który zapłacił w cenie produktu czy usługi trafił do skarbu państwa, a nie kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

Rola konsumentów

Wiceminister finansów i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej Parafianowicz podkreśla, że celem nas wszystkich powinno być doprowadzenie do stanu, gdy żaden z podatników nie będzie się uchylał od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży dla osób fizycznych na kasie fiskalnej. Parafianowicz podkreśla rolę konsumentów w dbaniu o wspólne dobro. Zwiększenie tej świadomości to cel akcji rozdawania ulotek z humorystycznym rysunkiem Andrzeja Mleczki. Prosty, a jednocześnie dający do myślenia przekaz ma trafić do wszystkich konsumentów, szczególnie tych, którzy korzystają z usług lub kupują towary podczas zimowego wypoczynku.

Wysokie kary

Podatnik przyłapany na nieprawidłowym ewidencjonowaniu sprzedaży musi liczyć się z karą grzywny nawet do 3.000 zł. To wyjątkowo wysoka cena za zaniedbania. Przedsiębiorcy mogą myśleć, iż ryzyko opłaca im się bardziej niż wydanie kilkuset złotych na kasę fiskalną. Zapominają jednak, że za każdą kasę lub drukarkę fiskalną zakupioną przy rozpoczęciu ewidencjonowania mogą dostać zwrot ulgi z urzędu skarbowego – nawet 90% wartości urządzenia. Akcja „Weź paragon” trwa i na pewno będzie kontynuowana. Jeśli jeszcze nie zaopatrzyliśmy się w kasę fiskalną, warto to zrobić już teraz.

Kasy fiskalne – jakie zmiany w 2013 roku?

Zmniejszenie limitu obrotów z 40.000 na 20.000 zł spowoduje, że nawet kilkadziesiąt tysięcy podatników będzie musiało zainstalować kasy fiskalne. Zmiany w 2013 roku wynikają ze stopniowego dostosowywania przepisów do dyspozycji, w myśl której żadne zwolnienia nie powinny obowiązywać podatników prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych.


Gdyby nie nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów, wszyscy podatnicy z dniem 31 grudnia 2012 roku stracili by prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Stałoby się tak dlatego, że rozporządzenie z 26 lipca 2010 roku przewidywało likwidację wszelkich zwolnień przed 2013 r. Jednak nowy projekt z 18 lipca 2012 roku przedłuża obowiązujące zwolnienia aż do końca 2014 r. Ustawodawca wprowadza jednak zmiany w limitach. Ustalony do końca tego roku limit obrotów w wysokości 40.000 zł, od 1 stycznia 2013 roku będzie wynosił 20.000 zł. Skutkiem tego nawet kilkadziesiąt tysięcy podatników będzie musiało 1 marca 2013 roku zainstalować kasy fiskalne.

Wypełnienie dyspozycji ustawy


Zmiany w 2013 roku to kolejny krok do dostosowania przepisów do dyspozycji zawartej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054). Zgodnie z ustawą podatnicy prowadzący sprzedaż towarów czy usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Obowiązujące zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe możliwe są dzięki temu, że Minister Finansów został upoważniony do czasowego wprowadzenia ustępstw dla niektórych grup podatników.

Szkoły jazdy kupią kasy

Celem ustawodawcy jest systematyczna likwidacja wszelkich zwolnień. Zmiany w 2013 roku są kolejnym krokiem do tego celu. W 2013 roku kasy fiskalne będą musiały zarejestrować także szkoły jazdy (PKWiU 85.53.11). Pozostałe usługi, które wymieniono w § 2 ust. 1 w dalszym ciągu będą czasowo zwolnione z tego obowiązku. Nie ulega zmianie obowiązek stosowania kasy fiskalnej niezależnie od osiąganych obrotów przez podatników, którzy świadczą określonego rodzaju usługi, między innymi dostawy gazu płynnego, naczep, przyczep i silników oraz sprzętu fotograficznego, radiowego i radiowego.

Zmiany w sposobie rozliczania

W 2013 roku zostaną wprowadzone zmiany także w sposobie obliczania limitu obrotów dla podatników rozpoczynających działalność. Do tej pory limit 20.000 zł obowiązywał w skali roku niezależnie od tego, w którym miesiącu podatnik rozpoczął sprzedaż. W praktyce oznaczało to, że firma otworzona na początku roku miała dużo większe szanse na utratę zwolnienia niż ta, która zaczęła działać na przykład w listopadzie. W 2013 roku limit ten będzie obliczany proporcjonalnie do liczby miesięcy, które upłynęły od rozpoczęcia działalności. Kasy fiskalne będą musieli zainstalować ci podatnicy, którzy przekroczą limit 20.000 zł.

Państwo zapłaci 110 mln

Podatnicy, którzy z dniem 1 stycznia 2013 roku stracą prawo do zwolnienia, będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kas fiskalnych lub drukarek fiskalnych od 1 marca 2013 roku. Zmiany w limitach w początkowym etapie wpłyną negatywnie na budżet państwa ze względu na konieczność zwrotu podatnikom 90% kosztów zakupu kas. Szacuje się, że kwota ta może wynieść nawet 110 mln zł. Jednak ustawodawca przewiduje, że większa ściągalność podatków jeszcze w 2013 r. przyniesie polepszenie finansów publicznych i wpłynie korzystnie na gospodarkę.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl